Strona główna
Witaj na stronie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie


12
Cze
Komunikat PDF Drukuj Email

Zwrot pieniędzy za obiady

(na podstawie kart obiadowych III 2020 r.)

15-19 czerwca br. (poniedziałek-piątek) w godzinach 900 – 1400

pokój Głównej Księgowej

 
08
Cze
Komunikat PDF Drukuj Email

W dniach 8-10 czerwca 2020 r. w godzinach 1000 – 1400 będą zwracane pieniądze za obiady.

Proszę przynieść kartę z marca 2020 r. i na podstawie tej karty będą zwracane pieniądze.

Wejście do szkoły od strony gimnazjum.

 
05
Cze
Informacja PDF Drukuj Email

W związku z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 15/2019/2020 z dnia 25 maja 2020 informuję, że dni 16,17,18 czerwca 2020 (wtorek, środa, czwartek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (dotyczy to również zdalnego nauczania). W tych dniach w naszej szkole odbywać będzie się egzamin ósmoklasisty.
Równocześnie informuje, że w oddziałach przedszkolnych zajęcia odbywają się normalnie. Jest również możliwość skorzystania z świetlicy szkolnej.

Dyrekcja Szkoły

 
04
Cze
Informacja od Rady Rodziców PDF Drukuj Email
Informujemy, że w związku z obecną sytuacją COVID 19 i utrudnioną możliwością organizowania klasowych spotkań integracyjnych został zmieniony Regulamin nagradzania wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/20.
Zgodnie z nowym zapisem przysługujące klasie środki mogą zostać wykorzystane na spotkanie integracyjne organizowane w roku szkolnym 2020/21.

Prezydium Rady Rodziców

 
01
Cze
Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych 2020/2021 PDF Drukuj Email

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie na rok szkolny 2020/2021


 1. Adamczyk Natalia
 2. Andrzejewski Antoni

 3. Andrzejewski Franciszek

 4. Bednarczuk Franciszek

 5. Bednarczyk Nikola

 6. Belniak Klara

 7. Bieniek Arnold

 8. Bisek Olaf

 9. Bobikowska Malwina

 10. Bocheński Antoni

 11. Bochyńska Natalia

 12. Bogdański Szymon

 13. Bordzoł Julia

 14. Boreczek Miłosz

 15. Borzęcka Hanna

 16. Bronisz Hubert

 17. Bronisz Kamil

 18. Budziński Emil

 19. Budziszewski Aleksander

 20. Chłopaś Kuba

 21. Chudzik Alicja

 22. Czerniak Dawid

 23. Dajek Weronika

 24. Dobrowolska Emilia

 25. Drzewiecki Wojciech

 26. Dudek Bartosz

 27. Dybała Piotr

 28. Dzido Kacper

 29. Filyuk Łucja

 30. Furman Franciszek

 31. Golec Kaja

 32. Granat Alan

 33. Grymuza Lidia

 34. Grzegorczyk Igor

 35. Jabłońska Natalia

 36. Janeczek Mia

 37. Janiszek Aleksander
 38. Jankowska Karina

 39. Jędryszka Lena

 40. Kaczor Lena

 41. Kasperek Natasza

 42. Kowalik Zuzanna

 43. Kowalska Olga

 44. Kowalski Łukasz

 45. Kozak Helena

 46. Kozyra Marcin

 47. Ksiądz Gabriel

 48. Kulon Julian

 49. Lato Bartłomiej

 50. Lato Wiktoria

 51. Leszczyńska Karolina

 52. Luniak Oleksandra

 53. Łyda Kacper

 54. Małyska Dominik

 55. Marzęda Jan

 56. Mazur Michał

 57. Milewicz Tymon

 58. Misiura Antoni

 59. Mitaszka Jan

 60. Mitura Alicja

 61. Mitura Emilia

 62. Olszak Agata

 63. Pankowska Kinga

 64. Pawełczak Sara

 65. Pilarczyk Laura

 66. Piskorska Julia

 67. Podleśny Maksymilian

 68. Radomski Miłosz

 69. Reps Sara

 70. Rola Julia

 71. Rydzewski Jan

 72. Ryszkowska Kornelia

 73. Sagan Hanna

 74. Siwek Aleks

 75. Siwek Kacper

 76. Słomka Iga

 77. Smęt Krystian

 78. Sobieszek Oliwia

 79. Solczak Nadia

 80. Strep Antonina

 81. Suracka Nina

 82. Szalast Nela

 83. Szczygieł Emilia

 84. Szlachta Aleksander

 85. Szylak Dawid

 86. Świderek Julia

 87. Świerszcz Jan

 88. Tarnowska Laura

 89. Tchórz Ada

 90. Tkaczyk Martyna

 91. Tokarski Ignacy

 92. Treger Magdalena

 93. Turowska Jagoda

 94. Urban Wiktoria

 95. Wertejuk Weronika
 96. Wikiera Natalia

 97. Wiśniewska Daria

 98. Wnęk Dominika

 99. Wójcik Julia

 100. Wróblewska Róża

 101. Wysocki Wincent

 102. Wysok Amelia

 103. Zapora Nikola

 104. Żyła Maja

 
31
Maj
INFORMACJE DLA UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O EGZAMINIE KLAS VIII PDF Drukuj Email

Co warto wiedzieć o egzaminie…

1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  Egzamin ma formę pisemną. Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej, ale ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

2. Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

a) określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat poziomu wykształcenia.

b) zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji.

3. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

4. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5.  Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

6. Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

 • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
 • uczeń, który - ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny - nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
 • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
  Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo - odpowiednio - "zwolniony" lub "zwolniona" oraz maksymalny wynik, tj. "100%" (wynik procentowy) oraz "100" (wynik na skali centylowej).

7. Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2019/2020 są dostępne są na stronie  cke.gov.pl

8. Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.

9. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

DZIEŃ

PRZEDMIOT

CZAS TRWANIA EGZAMINU**

16.06.2020r. (wtorek);

godz. 9.00

język polski

120 minut   (180 minut)

17.06.2020r.(środa);
godz. 9.00

matematyka

100 minut (150 minut)

18.06.2020r.(czwartek);
godz. 9.00

język obcy
wybrany przedmiot*

90 minut (135 minut)
90 minut

*obowiązuje od roku szkolnego 2021-2022
**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Terminy dodatkowe egzaminów:

 • 07.07.2020r.(wtorek); godzina 09.00 - język polski;
 • 08.07.2020r.(środa);  godzina 09.00 - matematyka;
 • 09.07.2020r.(czwartek);  godzina 09.00 - język nowożytny.

10. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

c. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, - zaokrąglony do liczby całkowitej - którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń).

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – do 31 lipca 2020r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – do 31 lipca 2020r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – do 31 lipca 2020r.

Szczegółowe procedury organizacji i przeprowadzania egzaminu dostępne są na stronie:

http://www.oke.krakow.pl

(zakładka – egzamin ósmoklasisty; aktualizacja na dzień 20 maja 2020r.)

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty.

Dokument zawiera wiele wytycznych, z których część musi być wdrożona obowiązkowo, a część ma formę możliwych rozwiązań, z których dyrektor szkoły, ośrodka lub placówki wybiera te, które można wprowadzić w danej jednostce.

Poniżej przedstawiamy wytyczne, istotne dla zdających. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami  przed egzaminem.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku, zgodne z zaleceniami  GIS, MZ, MEN – organizacja egzaminów

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.:

a) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów  zmazywalnych /ścieralnych, nie korzystamy z ołówków; rysunki wykonujemy długopisem),
b) dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a)   podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
b)   wychodzi do toalety;
c)   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
13. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym;
c)  niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

14. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą zostaną opracowane szczegółowe rozwiązania techniczne w zakresie wejść uczniów na teren szkoły w danym dniu  egzaminu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

a) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach),

b) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały,

c) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych),

d) zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem, że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi),

e) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin.

15. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

16. Zdający mogą dzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, muszą unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

17. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory (długopis, pióro z czarnym atramentem, także zapasowe, linijka), wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

18. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3 ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu.

19. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

20. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

21. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100–również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. O szczegółach wszystkich pozostałych czynności przeprowadzanych w salach egzaminacyjnych uczniowie zostaną poinformowani przez wychowawców.

22. W przypadku:

a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub

b) zakłócania przebiegu egzaminu, lub

c) wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

23. Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu:

a) w terminie głównym - koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym;

b) w terminie dodatkowym - uzyskaniem wyniku "0%" z tego przedmiotu.

24. Szczegółowe zasady, procedury, dotyczące egzaminu przekażą uczniom wychowawcy klas VIII.

 
31
Maj
Najnowsza gazetka szkolna PDF Drukuj Email

 

Przed Wami wydanie majowej gazetki szkolnej. W tym numerze przygotowaliśmy: wywiady z nauczycielami na temat zdalnego nauczania, jak naukę online widzi ósmoklasistka, rady i porady, jak się uczyć... Przekazujemy Wam też informację o remoncie szkoły. Przypominamy ważne majowe święta i rocznice. Uczciliśmy 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II. Pamiętaliśmy też o naszych mamach. A dla rozrywki możecie rozwiązać aż trzy krzyżówki, a także poczytać, jaką książkę poleca jedna z redaktorek gazetki. Zapraszamy do lektury!

Redakcja

 
28
Maj
KONSULTACJE DLA KLAS IV-VIII OD 1 CZERWCA!!! PDF Drukuj Email

Od 01 czerwca 2020 w naszej szkole będzie możliwość udziału w konsultacjach z nauczycielami. Abyście mogli wziąć udział w nich NALEŻY umówić się z nauczycielem przez dziennik w jaki dzień i o której godzinie macie zgłosić się do szkoły. Nauczyciel poda Wam również w jakiej sali będzie na Was czekał.

UWAGA!!! Każdy z Was musi umówić się z nauczycielem samodzielnie. Nie możecie przyjść, bo Wasz kolega umówił się, ponieważ w sali może znajdować się ograniczona liczba osób.

Konsultacje są dobrowolne i mają pomóc Wam w nauce, poprawie ocen. Nie zastępują one zdalnego nauczania.

PAMIĘTAJCIE!!!

 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny.
 • Przy wejściu do szkoły będziesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, również obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. Możesz też mieć zmierzoną temperaturę ciała.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.

 

Jeśli masz jakieś wątpliwości pisz do swojego nauczyciela.

 

Pozdrawiamy
Dyrekcja Szkoły

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 6 z 58

jex © 2021 SP3 Lubartów.
Serwis działa już
3335 dni.
 

 

 

 

 

 

 

Dziś imieniny obchodzą:
Marian, Jan, Antoni
styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sonda

Jakiego portalu społecznościowego używasz?