Strona główna Rada Rodziców
Rada Rodziców
25
Paź
Prezydium Rady Rodziców PDF Drukuj Email

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. Anna Szczygieł – PRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM

2. Kamila Niziołek-Duda – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

3. Agnieszka Wolińska – SEKRETARZ

4. Paweł Brynda - CZŁONEK

5. Grzegorz Czerski - CZŁONEK

6. Ewa Badyoczek-Brzyska - CZŁONEK

7. Marcin Kowalski - CZŁONEK

8. Wojciech Bielawski - CZŁONEK

9. Łukasz Domański - CZŁONEK

 


 
18
Wrz
Petycja i Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA (Dz.U.2016.23) PDF Drukuj Email

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym  (Dz.U.2016.446 j.t.)

 

Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)

 

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta) - o przekazanie poniższego wniosku -  do podległych Placówek Oświatowych -  scilicet: wszystkich szkół podstawowych.

 

§2) Fakultatywnie Prosimy również o przekazanie petycji do Szkół Podstawowych miejscowo właściwych dla Gminy/Miasta, których organem założycielskim jest Fundacja/Stowarzyszenie.

 

§3) Jak zwykle - wnosimy o zwrotne potwierdzenie - otrzymania niniejszej petycji  przez Gminę oraz opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację wszystkich danych Podmiotu Wnoszącego Petycję. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

 

Niniejszy wniosek przekazujemy za pośrednictwem JST, gdyż jak wynika z przeprowadzonej analizy część szkół, nadzorowanych Gminy/Miasta -   nie posiada elektronicznych skrzynek podawczych w rozumieniu art. 16 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - zintegrowanych z elektronicznym dziennikiem korespondencji.

 

Rzeczone potwierdzenie wraz z informacją z wyszczególnieniem placówek oświatowych, nadzorowanych przez JST, wnosimy o przekazanie wnioskodawcy w formie elektronicznej, w rozumieniu art. 14 ust. 1 KPA  - potwierdzenie i odpowiedź (specyfikacja jednostek organizacyjnych) nie muszą być sygnowane podpisem elektronicznym.

 

----------- koniec części dotyczącej wniosku kierowanego do Gminy ---------------

 

 

Wniosek właściwy - do przekazania Kierownikom podległych jednostek organizacyjnych (placówek oświatowych)

 

Szanowna Pani

Szanowny Pan

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 

I Petycja

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce  - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

 

Więcej…
 
14
Lis
REGULAMIN NAGRADZANIA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PDF Drukuj Email

REGULAMIN NAGRADZANIA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 30zł. od każdego ucznia.

Wpłaty mają charakter dobrowolny i całości przeznaczone są na bieżącą, zgodną ze statutem, działalność Rady Rodziców.

W dniu 10-10-2016r. Prezydium Rady Rodziców podjęło uchwałę w sprawie regulaminu nagradzania wpłat na Radę Rodziców działającą przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie.

Każdej klasie, która dokona wpłaty na RR w kwocie 100% lub 100% minus jedna osoba w terminie:

do 30 listopada 2016r. - zostanie przyznana nagroda w wysokości 150zł.

do 31 maja 2017r. - zostanie przyznana nagroda w wysokości 100zł.

Nagroda może być wykorzystana wyłącznie w postaci dofinansowania na wycieczkę szkolną lub integrację klasową.

Ponadto każda klasa, która dokona wpłaty otrzyma 10zł., na każde wpłacające dziecko, w formie dofinansowania do wycieczki klasowej.

Wypłaty nagrody lub dofinansowania dokonuje się na wniosek nauczyciela lub przedstawiciela rodziców.

Przysługującą nagrodę i dofinansowanie należy wykorzystać w roku szkolnym 2016/2017.

Nie ma możliwości przeniesienia przysługującej kwoty do wykorzystania w kolejnym roku szkolnym.

Wpłaty można dokonywać u skarbników klasowych, wychowawców bądź bezpośrednio na konto w Banku Spółdzielczym w Lubartowie nr 79 8707 0006 0000 7777 3000 0001

Liczymy na Państwa szczodrość.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Anna Filipowicz

 jex © 2018 SP3 Lubartów.