Strona główna Rada Rodziców
Rada Rodziców
08
Lis
REGULAMIN NAGRADZANIA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PDF Drukuj Email

REGULAMIN NAGRADZANIA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

§1

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019 / 2020 wynosi 30 zł z zastrzeżeniem § 3.

§2

  1. Każdej klasie, która dokona wpłaty na Radę Rodziców w kwocie 100% lub 100% minus jedna osoba zostanie przyznana nagroda w wysokości:

1) 150 zł – jeśli wpłaty o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane do dnia 31 grudnia 2019 r.

2) 100 zł – jeśli wpłaty o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane do dnia 31 maja 2020 r.

Nagroda określona w ust. 1 przyznawana jest na wniosek Wychowawcy klasy lub członka Rady Rodziców.

§3

  1. W przypadku dzieci, których rodzeństwo, uczący się w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie w roku szkolnym 2019/2020, przesłanka o której mowa w §2 zostaje spełniona, jeżeli wpłata na kolejne dziecko wynosi odpowiednio:
    1. nie mniej niż 20 zł – w przypadku wpłaty za drugie dziecko w tej samej rodzinie,
    2. nie mniej niż 15 zł – w przypadku wpłaty za trzecie i kolejne dziecko w tej samej rodzinie.

§4

Nagroda  może być wykorzystana wyłącznie w postaci dofinansowania na wycieczkę szkolną lub integrację klasową w szczególności ognisko, wyjście na lody, wyjście na pizzę.

§5

Nagroda przysługuje z mocy prawa po spełnieniu warunku określonego w § 2 i nie jest uzależniona od spełnienia dodatkowych czynności.

§6

Każda klasa, która dokona wpłaty na Radę Rodziców otrzyma 10zł., na każde wpłacające dziecko, w formie dofinansowania do wycieczki klasowej lub integracji klasowej, niezależnie od kwoty określonej w §2.

§7

Wypłaty nagrody lub dofinansowania dokonuje się na wniosek nauczyciela lub przedstawiciela rodziców danej klasy.

§8

  1. Przysługującą nagrodę i dofinansowanie należy wykorzystać w roku szkolnym 2019/2020.
  2. Nagroda może być przeznaczona na refinansowanie kosztów aktywności klasowej o której mowa w §4 .
  3. Nie przewiduje się przeniesienia przysługującej kwoty do wykorzystania na aktywność klasową planowaną w kolejnym roku szkolnym.

§9

Regulamin obowiązuje od dnia podjęcia Uchwały przez Radę Rodziców tj. 24 października 2019 r.

Prezydium Rady Rodziców

 
23
Paź
PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PDF Drukuj Email

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. Ewa Badyoczek-Brzyska – PRZEWODNICZĄCA PREZYDIUM

2. Marcin Kowalski – Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

3. Agnieszka Wolińska – SEKRETARZ

4. Łukasz Domański - CZŁONEK PREZYDIUM

5. Adam Kulik - CZŁONEK PREZYDIUM

6. Lucyna Lato-Lipska - CZŁONEK PREZYDIUM

7. Monika Matyjaszczyk - CZŁONEK PREZYDIUM

8. Kamila Niziołek-Duda - CZŁONEK PREZYDIUM

9. Urszula Skrzypiec - CZŁONEK PREZYDIUM

 

Sprawy do Prezydium Rady Rodziców prosimy zgłaszać pod adresem:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
19
Wrz
Ubezpieczenie na rok szkolny 2019/2020 PDF Drukuj Email

Ubezpieczenie na rok szkolny 2019/2020

icon Hestia (2.5 MB)

 
25
Paź
Prezydium Rady Rodziców PDF Drukuj Email

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. Anna Szczygieł – PRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM

2. Kamila Niziołek-Duda – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

3. Agnieszka Wolińska – SEKRETARZ

4. Paweł Brynda - CZŁONEK

5. Grzegorz Czerski - CZŁONEK

6. Ewa Badyoczek-Brzyska - CZŁONEK

7. Marcin Kowalski - CZŁONEK

8. Wojciech Bielawski - CZŁONEK

9. Łukasz Domański - CZŁONEK

 


 
18
Wrz
Petycja i Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA (Dz.U.2016.23) PDF Drukuj Email

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym  (Dz.U.2016.446 j.t.)

 

Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)

 

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta) - o przekazanie poniższego wniosku -  do podległych Placówek Oświatowych -  scilicet: wszystkich szkół podstawowych.

 

§2) Fakultatywnie Prosimy również o przekazanie petycji do Szkół Podstawowych miejscowo właściwych dla Gminy/Miasta, których organem założycielskim jest Fundacja/Stowarzyszenie.

 

§3) Jak zwykle - wnosimy o zwrotne potwierdzenie - otrzymania niniejszej petycji  przez Gminę oraz opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację wszystkich danych Podmiotu Wnoszącego Petycję. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

 

Niniejszy wniosek przekazujemy za pośrednictwem JST, gdyż jak wynika z przeprowadzonej analizy część szkół, nadzorowanych Gminy/Miasta -   nie posiada elektronicznych skrzynek podawczych w rozumieniu art. 16 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - zintegrowanych z elektronicznym dziennikiem korespondencji.

 

Rzeczone potwierdzenie wraz z informacją z wyszczególnieniem placówek oświatowych, nadzorowanych przez JST, wnosimy o przekazanie wnioskodawcy w formie elektronicznej, w rozumieniu art. 14 ust. 1 KPA  - potwierdzenie i odpowiedź (specyfikacja jednostek organizacyjnych) nie muszą być sygnowane podpisem elektronicznym.

 

----------- koniec części dotyczącej wniosku kierowanego do Gminy ---------------

 

 

Wniosek właściwy - do przekazania Kierownikom podległych jednostek organizacyjnych (placówek oświatowych)

 

Szanowna Pani

Szanowny Pan

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 

I Petycja

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce  - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

 

Więcej…
 jex © 2020 SP3 Lubartów.